۱۸آبان, ۱۳۹۶

فضای مجازی

توسط: | برچسب ها:

اندر خم فضای مجازی اشعار ملکوتی حافظ گرچه باز تابی از جامعه دوره خود اوست اما با گذشت قرنها هنوز این اشعار طراوت انگیز بوده،به بیانی شرح کاملی از جامعه کنونی ماست.برای اشعار بی نظیر وی مصادیق فراوانی در هر دوره متصور است.یکی از غزلیات زیبای وی که معانی بسیار عمیقی در آن میتوان جستجو نمودو حاکی از سیاست دوگانه حکمرانان هر عصر ودوره ای است ،بخشی از این غزل است که در ذیل آورده میشودوبا اغماض و کسب اجازه از حافظ ،انعکاسی از فضای مجازی و فضای واقعی ماست.متاسفانه […]
ادامه مطلب

Unknown